Помощ

Думата помощ е съществително нарицателно име от женски род. Означава съдействие или поддръжка, която се оказва на някого. Много често се употребява в смисъл на пари, вещи или нещо друго, което безвъзмездно се дава на отделно лице или на организация. Помощ на български език обикновено се използва и в смисъл на действие или процес на предоставяне на подкрепа, асистенция или съдействие на някого в решаването на проблем или изпълнение на задача. Всеки човек може да има нужда от помощ в дадена ситуация на спешност, но помощ може да се окаже и при желание за създаване на нещо смислено, което подобрява качеството на живот на всички хора на планетата Земя. Това може да включва физическа помощ, емоционална подкрепа, финансова помощ или предоставяне на информация. Помощта може също така да се разглежда и като предоставяне на ресурси, съвети, услуги или действия, насочени към подобряване на положението или благосъстоянието на друг човек или група хора. Така в общия смисъл думата помощ се свързва с готовността и способността да се подкрепи някой в трудни или ежедневни ситуации, когато това е необходимо.

Помощта може да се оказва на цели държави в сферата на икономиката и политиката, както и във военната област. Последният тип помощ може да има решаващо значение за съдбата на цялото човечество при големи военни конфликти - на регионално и глобално ниво. Така например в началото на Втората световна война Великобритания и САЩ оказват голяма икономическа помощ на СССР, което се оказва от ключово значение за изхода от войната. Разбира се, това по никакъв начин не омаловажава приноса на съветските хора за победата над нацистка Германия; но без камиони, танкове и оръжия, предоставени от САЩ, Вермахтът едва ли би могъл да бъде спрян. Малко историци се наемат да дадат точна прогноза как би изглеждал съвременният свят в случай на победа на Германия с последващо световно господство на националсоциалистическия режим.

Икономическа международна помощ се оказва често на държави, изпаднали в затруднение. Твърде спорно е доколко тази помощ води наистина до икономически просперитет и доколко - единствено до забогатяване на местни корумпирани политици. Държавната субсидия в повечето случаи се разпределя непрозрачно, по личната преценка на хората с власт и една много малка част от предоставените ресурси достига до хора, които наистина се нуждаят от тях.

Тъй като настоящият сайт е насочен предимно към областта на медицината, ще се опишем по-подробно значението на медицинската помощ във всеки един аспект. Като цяло медицината се класифицира от повечето икономисти към сферата на услугите - в никой случай към сектора на транспорта, комуникациите и съобщенията или производството. Въпреки че всички тези икономически сектори са застъпени в доста голяма степен в медицинската дейност, те имат повече спомагателно значение, докато основното в ежедневната работа на лекаря е оказването на помощ на човек със здравословен проблем (заболяване). В много редки случаи могат да се извършват медицински манипулации върху здрави хора - предимно в сферата на медицинската козметика, различни разкрасителни и СПА - процедури и т.н. Една част от хората, които имат нужда от медицинска козметика, всъщност не са напълно здрави - те възприемат някакво отклонение в своя телесен строеж като тежък проблем, който изисква специализирана медицинска намеса. Това възприятие може да бъде толкова травмиращо, че да изисква специализираната намеса на психолог или психиатър, при което човекът с един въображаем проблем вече не е в състояние на здраве съгласно определението за това на Световната Здравна организация. Поради това подобен пациент има нужда от съответната медицинска помощ. Освен това медицинската помощ по дефиниция изключва всякакви дейности и манипулации от сферата на профилактиката - последната се извършва единствено върху здрави лица (когато е първична, а не вторична или третична) и има за цел превенцията на различните заболявания - предотвратяването на тяхната поява. Във всички останали случаи, извън профилактичните и козметичните намеси, работата на лекарите е свързана с оказване на помощ.

Най-общо медицинската помощ се оказва в спешен и планов порядък. Първоначално се извършва преглед на пациента и в зависимост от познанията и квалификацията на лекаря се дава преценка дали болният има нужда от спешна намеса или лечението на неговото заболяване може да се отложи напред във времето. В цял свят стремежът е да се извършват планови манипулации, а не такива по спешност - по много причини, но основното е възможността за по-спокойна работа, по-малко количество стрес за лекаря и особено за пациента при намеси в планов порядък. Това твърдение е валидно с особена сила за така нареченото Цезарово сечение - всеки един акушер - гинеколог на планетата Земя предпочита да извършва планово ексцио, а не такова по спешност, което е свръзано и с организация на АГ-отделенията и доболничната помощ по съответния начин. Интратрахеалната интубация също се извършва технически много по-лесно, когато е планова; при спешни интубации положението на болния много бързо може да стане критично. В зависимост от организацията на различните системи на здравеопазване по света може да се назначат планови манипулации (най-често оперативни намеси) дори 6 месеца след първоначалния преглед - така например липсата на зъболекари във Великбритания води до това че кариесът се лекува дори една година след поставяне на първоначалната диагноза, когато заболяването вече е прогресирало до пулпит или периодонтит. В областта на онкологията подобно отлагане може да има фатални последици за пациента, което отново изисква съответните организационни промени в оказването на планова медицинска помощ.

Първа помощ в медицината при злополуки

  1. A - airways. Проверява се дали дихателните пътища на болния са проходими

  2. B - breathing. Търси се наличието на спонтанно дишане

  3. C - circulation. Проверява се дали има запазена сърдечна дейност и дали няма голяма кръвозагуба

  4. D - drugs - назначава се съответната медикаментозна терапия. Понякога вместо за drugs буквата D се използва за disability - неспособност. Тъй като медикаментозни терапии в най-общия случай се предписват от лекар, ако такъв липсва на местопроизшествието, е по-удачно тази буква наистина да се използва в смисъла на неспособност. Всяко лице, което оказва помощ на пострадал, може да провери дали болният има запазено съзнание, дали е в състояние да отговаря на елементарни въпроси и дали е ориентиран за време и място. Проверява се реакцията на зениците към светлина, подвижността на крайниците

  5. E - exposure - прави се щателен оглед на цялото тяло на болния. Оглежда се кожата за наличие на участъци на обгаряне, измръзване или увреждане от химични субстаниции (киселини и основи). Всички описани лечебно - диагностични мероприятия се извършват по възможност едновременно; при липса на такава възможност се следва азбучният ред.

Кардио-пулмонарна първа помощ (КПР или кардио-пулмонална ресусцитация)

По предложение на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец Световният ден на първата помощ се отбелязва от 2000 година насам всяка втора събота на септември. Много често се случва това да бъде 11.09 - датата на нападението над Световния търговски център в Ню Йорк, което до голяма степен има символично знаение. Целта е да се фокусира общественото внимание върху приноса на доброволците на Червения кръст и Червения полумесец за спасяването на човешки животи. В условията на недостиг на лекари по цял свят помощта на тези доброволци придобива все по-решаващо значение в различни критични ситуации - природни бедствия и производствени аварии.

Всеки гражданин на Европейския Съюз има право на всички видове лечение в условия на спешност (неотложност) - ако неочаквано се разболее при временен престой в друга страна от съюза. Това не зависи от причината на престоя - на почивка, в командировка или с цел образование в чужбина. Според директивите на ЕС всеки чужденец има същото право на здравно обслужване като това на местните жители, осигурявани в страната, в която живеят постоянно. Поради това при пътуване в чужбина винаги е необходимо да се носи Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Картата е доказателство, че сте здравноосигурени в държава от ЕС. Ако нямате Европейска здравноосигурителна карта или не можете да я използвате (например за частни здравни услуги), не може да ви бъде отказано лечение, но може да се наложи да заплатите предварително за него и да поискате възстановяване на разходите си, когато се завърнете в България.

В някои страни Европейската здравноосигурителна карта се издава заедно с националната здравна карта. В други за нейното издаване трябва да се подаде съответното заявление. Не трябва да се заплащате нищо за издаването на ЕЗОК. Тя трябва да се получи безплатно от съответната здравноосигурителна институция преди пътуването извън България. Някои измамнически уебсайтове изискват заплащане, за да се поръча Европейска здравноосигурителна карта чрез тях. Никога не използвайте тези уебсайтове. вместо това се свържете директно с вашата здравноосигурителна институция. Проверете във вашата здравноосигурителна институция до каква степен осигуровката ви обхваща членовете на вашето семейство.

Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове. Не съществува и технически какацитет да се проверява непрекъснато цялото съдържание на Интернет за всякакви злоупотреби от страна на различни физически лица и фирми. Поради това се смята че е лична отговорност на всеки един потребител да пази себе си и близките си от такива злоупотреби от страна на трети лица, както и да подава сигнали към съответните компетенти органи при съмнение за коректността на всякакви доставчици на услуги в световната информационна мрежа. Граждани на държави извън ЕС не могат да използват своята Европейската здравноосигурителна карта за медицинска помощ в Дания, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, освен ако са бежанци, пребиваващи в държава от ЕС, или са осигурени като членове на семейството на гражданин на ЕС. ЕЗОК не може да се използва при спасителни операции и репатриране - ако искате да бъдете транспортирани безплатно във вашата страна в случай на сериозно заболяване или след злополука по време на посещение в друга страна от ЕС, ще ви е нужна отделна застраховка. ЕЗОК не може да се използва за частни здравни услуги. Можете да я използвате само за здравно обслужване от доставчици, които са част от обществената система. ЕЗОК не може да се използва за планирано лечение в друга страна от Европейския Съюз.