Риск

Риск представлява вероятността да се случи дадено неблагоприятно събитие. В случай че събитието е желано и благоприятно, се използва терминът шанс или възможност. Рискът се отнася до отклонението от един или повече резултати на едно или повече бъдещи събития от тяхната очаквана стойност. При общата употреба на думата риск се фокусира само върху потенциалната вреда (загуба на позитивни резултати), която може да възникне от бъдещо събитие, което да произтече или от влизане в разноски (риск от снижение - downside risk) или от неспособност да се придобие някаква печалба (риск на изкачването – upside risk). През последните няколко десетилетия в българската икономическа и правна терминология много често се използва понятието пропуснати ползи - което е доста по-информативно и разбираемо от риска на изкачването.

Думата риск произлиза от среднофренската risque, която от своя страна води началото си от италианската risco - в съвременния италиански език вече се използва rischio. това съществително име е свързано с глагола rischiare – той има значение на натъквам се, попадам на опасност, застрашен съм. Допуска се че тези италиански думи имат латински произход и са свързани с латинското съществително resicum – това, което реже, разбива (фонетично много близко до българския глагол режа), острие, режещ предмет. През Средните векове често се е използвал латинският глагол resicu и resecō – със значение на отрязвам, отвързвам в или дори давам началото на нещо лошо. Древногръцкият глагол със същото значение е ῥιζικόν. Има предположения и за семитски произход. Хирургичният термин резекция (изрязване) между другото произлиза точно от глагола resecō.

Тъй като настоящият сайт е посветен на науката медицина, първоначално ще се спрем върху същността на понятието риск в медицинската сфера - макар че по своята същност рискът е проучен доста по-подробно в сферата на финансите, което е описано по-долу в хода на настоящото изложение. Последното твърдение ще прозвучи вероятно учудващо за широката аудитория - медицината се грижи за човешкото здраве и живот, а икономиката - за материалното благополучие, следователно рисковете в медицината би трябвало да са обект на доста по-задълбочени проучвания. Реалността обаче е доста по-различна - хората се страхуват много повече от финансови загуби, отколкото от рискове за живота и здравето си. При проучвание на специализираната литература и съдържанието на Интернет нашият екип откри доста повече статии на тема как да се предпазим от загуба на финансови средства, отколкото как да се предпазим от болести. Руският народ е изказал следната сентенция - пари си загубил - нищо не си загубил. Време си загубил - много си загубил. Здраве си загубил - всичко си загубил. Българинът пък като пресметлив и рационален човек винаги се страхува да не настине и да не се мине!

Понятието риск има доста широка употреба във финансовата теория и практика. Различават се следните видове риск: кредитен, ликвиден, държавен (суверенен), пазарен. Последният е свързан с цените - риск на ценни книжа, лихвен, валутен или продуктов. Има съществена разлика между видовете риск във финансите и финансовия риск. Финансовият риск е един от тези видове и той е свързан със степента на използване на заемни средства в капиталовата структура на едно предприятие, с други думи това е финансовият ливъридж или наричан още финансов лост. Финансовият ливъридж (на английски: financial leverage) показва „степента на задлъжнялост“ на фирмата, т.е. каква част от бизнеса (активите, инвестициите) е финансиран със собствени средства (капитал) и каква част със заемни средства (заеми, кредити, облигации и т.н.). Измерители на финансовия ливъридж За измерване на степента на задлъжнялост (финансовия ливъридж) на фирмата във финансовата теория най-често се използват три вида коефициенти: Дълг/Собствен капитал, Дълг/Активи и Оперативна печалба/Разходи за лихви. Бизнес рискът описва дела на постоянните разходи в състава на общите разходи. Този риск се поема от акционерите.

В областта на търговията с ценни книжа някои изследователи смятат ливъриджа за много полезен инструмент, докато други го отхвърлят напълно. Къде е истината в това отношение? Както винаги, може би в златната среда.  Както вече стана въпрос, ливъридж (финансов лост) означава употребата на капитал взет назаем като източник на финансиране при инвестиции с цел разширяване на активите и генериране на по-висока възвръщаемост. Използването на ливъридж дава възможност да се повлияе върху търговската среда по начин, който умножава резултата от усилията на едно физическо лице, компания или дори цяла държава, без да се увеличават съществено инвестираните ресурси. Това дава известно предимство пред конкурентните пазарни участници - можете да получите по-голяма възвръщаемост срещу по-малка първоначална инвестиция. В сферата на финансите, благодарение на финансовия лост е възможно да се вземат пари назаем (под формата на кредит), да се инвестират, при което печалбите се увеличават поради по-високата покупателна способност на съответния пазарен участник. Понятието финансов ливъридж се отнася до използването на дълг за закупуването на активи. До тук всичко звучи чудесно и прекрасно, но... идеално щастие няма. Важно е да се отбележи че трейдърите и инвеститорите на финансовите пазари могат да бъдат изложени на риск от по-големи загуби при използване на ливъридж.

Един прост начин, за да разберете как работи ливъриджа в търговията на финансовите пазари е да го сравните с ипотека, отпусната от банката, за да закупите Вашия дом. Двете идеи са близки само в основата си, но имат и доста разлики. Когато вземате ипотека банката Ви заема определена сума пари, така че заедно с Вашите лични средства да успеете да придобиете жилището, което искате. При търговията с финансов лост инвестиционният посредник Ви дава назаем сума пари, които заедно с Вашите трябва да Ви даде възможност да получите достъп до определени активи или по-големи по-размер инвестиции Но приликите между ипотека и финансов лост приключват някъде тук. Засега ще оставим сравненията между ливъридж и кредит, но по-късно ще се засегнем отново на тази тема. Сега да видим какво е коефициент на ливъридж? Как се изчислява ливъридж? Един от най-сложните въпроси за начинаещите трейдъри и инвеститори е как да се изчислява ливъридж на финансовите пазари. Но първо да въведем едно понятие коефициент на ливъридж. Какво е коефициент на ливъридж? Коефициент на ливъридж е всяко едно от финансовите измервания, които разглеждат колко капитал идва под формата на дълг (заеми) или оценява способността на дадена компания да изпълнява финансовите си задължения. Съотношението на дълг към собствен капитал е формулата за ливъридж, при която колкото по-голям е делът на дълга, толкова по-голям е размерът на използвания финансов лост. Аналогично може да се сметне и коефициентът на ливъридж при търговия на финансовите пазари като сметнете взетите от брокера назаем средства, спрямо своите. Формулата за пресмятане на ливъридж далеч не е сложна: Ливъридж = Размер на позицията / Собствен капитал След като Вашата позиция е отворена на пазара, ливъриджът непрекъснато се променя, тъй като зависи от Вашия собствен капитал. Ако реализирате печалби от позициите си, то Вашето ниво на ливъридж се понижава Ако реализирате загуби от позициите си Вашето ниво на ливъридж се увеличава.

Както вече коментирахме, с употребата на финансов лост пазарните участници могат да търгуват с много по-големи обеми и потенциално да получат по-големи печалби от пазарите. Разбира се същия принцип важи и загубите. Това е причината търговията с финансов лост да се извършва с повишено внимание. Трябва да знаете, че търговията с финансов лост се нарича още маржин търговия. Сега да видим каква е връзката между маржин и ливъридж. Маржин е част от собствения капитал в търговската Ви сметка, който остава отделен настрана, когато отворите позиция. На практика този капитал играе ролята на гаранция (депозит) за отворените Ви позиции. Блокираният маржин е тясно свързан с нивото на ливъридж, което ползвате във Вашата търговия на финансовите пазари и е резултат от разделянето на номиналната стойност на сделката на използвания ливъридж. Чрез употребата на ливъридж Вие по косвен начин можете да влияете върху Вашите печалби или загуби като: Отваряте по-голям / по-малък брой сделки Увеличите / намалите номиналната стойност на Вашите операции Маржин е сумата, която брокера Ви изисква като гаранция в момента на отварянето на позиция. Когато изчислявате Вашите печалби или загуби при търговия с ливъридж ще трябва да го правите въз основа на тази номинална стойност, а именно: Печалба или загуба = (продажна цена - покупна цена) x Номинална стойност

Какво е търговия с ливъридж? Когато практикувате търговия с ливъридж можете да отворите малка сметка с брокер, след което да заемете пари от брокера, за да отворите по-голяма позиция, отколкото можете да си позволите при търговия без ливъридж. Ливъридж на фондовия пазар означава, че можете да търгувате акции и други финансови инструменти само с малка част от Вашия капитал. Трябва да запомните: Използването на ливъридж не променя потенциала за печалба на сделката, просто намалява размера на собствения капитал, който използвате. Търговията с ливъридж се смята за нож с две остриета, тъй като сметките с голям ливъридж са по-уязвими към колебания на цените. Причината е, че се увеличава вероятността да бъде ударена стоп лос поръчката на сделката или да се достигане до маржин кол и стоп аут. Затова е изключително важно да се упражнява управлението на риска, когато става въпрос за търговия с ливъридж. Какво е маржин кол? Посредством маржин кол, който може да е текстово съобщение (SMS), имейл или обаждане, Вашият брокер Ви предупреждава, че маржинът на вашата сметка е паднал под предварително определено ниво. Това се случва, когато цената на търгуваните инструменти се задвижи в негативна за Вашите позиции посока. В повечето случаи, за да получите маржин кол нивото на Вашия маржин трябва да е приблизително колкото Вашия собствен капитал. Когато това съотношение падне под 100 %, то Вие няма да можете да отваряте нови позиции, а малко преди това вероятно ще получите маржин кол. При маржин кол Вие ще бъдете подканени да предприемете действия по затваряне на някои от Вашите позиции или депозиране на допълнително средства, които да увеличат Вашия маржин. В противен случай може да се стигне до автоматично затваряне - стоп аут. Какво е стоп аут? Нивото при, което Вашите позиции ще започнат да бъдат затваряни автоматично, поради недостиг на свободния маржин, се нарича стоп аут. Когато бъде стигнато това ниво, то сделките Ви повече не могат да се поддържат с наличния капитал. Ако след маржин кол пазарът продължи да се движи в негативна за Вас и посока и Вие не сте предприели действия като депозиране на нови средства или затваряне на някои отврени позиции може да започне автоматично затваряне. Това се случва при достигане на нивото на стоп аут. В момента според европейските регулации на ESMA има две нива на стоп аут - 50 % за непрофесионални клиенти и 30 % за професионални.

Кое е най-доброто ниво на ливъридж? Трудно е да се определи най-доброто ниво на ливъридж, което трябва да се използва. То до голяма степен зависи от стратегията за търговия и от персоналните финансови възможности, финансови цели, толерантност към риск и инвестиционен хоризонт. Препоръчваме Ви преди да използвате каквото и да било ниво на ливъридж, да разберете много добре как работи финансовия лост и да сте запознати с последиците. Чудите се кой е най-добрия ливъридж 1:5, 1:30, 1:500? Има едно общо правило: Колкото по-дълго смятате да поддържате позицията си отворена, толкова по-ниско ниво на ливъридж е добре да използвате. Това звучи съвсем логично, тъй като: Дългосрочните позиции се отварят с цел генериране на по-сериозни печалби при по-големи пазарни движения. Когато търсите по-трайна сделка ще искате да избягвате стоп аут поради големи колебания на пазара. За разлика от това, когато даден трейдър отваря позиция, която се очаква да задържи няколко минути или дори секунди основно, той ще се стреми да извлече максималната печалба в рамките на ограничения период от време. Обикновено такъв търговец би се стремил да използва високо или в някои случаи възможно най-високо ниво на ливъридж, за да гарантира, че ще реализира максимална печалба, като същевременно търгува малките пазарни флуктации. Следователно можем да видим, че използваното ниво на ливъридж за Форекс търговия силно зависи от стратегията, която ще бъде използвана. Познаването на ефекта на ливъриджа и оптималното ниво на ливъридж е ключово за успешната стратегия за търговия на финансовите пазари, тъй като е важно да не се прекалява със сделките, но все пак трябва да се изстиска максималната потенциална печалба от всяка позиция. Четири съвета при употреба на финансов лост Практикувайте търговия с ливъридж на безплатна демо сметка с виртуални средства за определен период и тествайте различни нива на ливъридж Ако сте начинаещ трейдър препоръчваме да използвате по-ниско ниво на ливъридж, тъй като по-този начин съществено ще ограничите потенциалните рискове. С натрупването на опит на финансовите пазари може да започнете да увеличавате използвания ливъридж Изберете регулиран и надежден брокер, като Admirals, където можете да коригирате Вашия ливъридж. Разходи при търговия с ливъридж В замяна на използвания ливъридж всеки клиент на онлайн брокер ще трябва да заплати лихва, за да може да задържи отворена позицията си през нощта. Тази такса може да се нарича ролоувър (rollover) или суап и се прилага към номиналната стойност на отворената позиция за 24 часа. Следователно можем да кажем, че финансовия лост не е безплатен след 24 часа. За да бъде опростена тази идея, суаповете се начисляват около полунощ на всички отворени позиции. Ето защо, ако искате да използвате ливъридж в своите операции, но не можете да поемете тези разходи, ще трябва да затворите отворените си позиции преди полунощ. Трябва също така да не забравяте да разгледате характеристиките на всеки инструмент, тъй като в зависимост от въпросния актив троен суап, съответстващ на почивните дни в края на седмицата, ще бъде таксуван в сряда или петък. Важна забележка: Понякога има положителен суап, който е в полза на трейдъра. По този начин суапът не винаги е свързан с разходи за трейдъра, понякога той е под формата на приходи и ще зависи от инструмента, и дали позицията е за покупка или продажба. Ето и някои финансови инструменти (деривати), при които може да използвате ливъридж: Договори за разлика Форекс Опции Фючърси Форуърдни контракти Добре е да запомните, че нивата на ливъридж не са еднакви при всички инструменти и пазари, тъй като ликвидността не е една си съща при валути, акции, суровини и тн. Как да започнете търговия с ливъридж? След като вече знаете какво е ливъридж значение, как се изчислява ливъридж, какви са разходите при търговия с ливъридж, както и предимствата и недостатъците на търговия с ливъридж и такава без финансов лост е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да започнете ливъридж търговия. В заключение може да се каже че има стари инвеститори, има смели инвеститори, но няма стари смели инвеститори.