Здраве

Здравето е ниво на функционалност при живите организми. То е състояние – хомеостаза, при което организмът е уравновесен, т.е. постъпващите и произведените енергия и маса са приблизително едни и същи, налице е метаболитна ефективност. При хората това е общо състояние на ума, тялото и духа, при което няма болест, нараняване или болка. Болестта и здравето са двете основни форми на жизнена дейност, които многократно могат да преминават една в друга по време на живота на човека, растенията и животните. Според повечето патофизиолози здравето е нормалното състояние на организма, при което структурата и функцията съотвестват една на друга, а регулаторнтие системи са в състояние да поддържат постоянството на вътрешната среда (хомеостазата) и адекватно да приспособяват тялото към условията на външната среда. За човека като социално същество здравето включва и пълноценно участие в различните видове обществена и трудова дейност.

СЗО дава по-широка дефиниция за здравето, според която то е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг. Според покойния професор Митков (патофизиолог от Медицински Университет - Пловдив) ако се приеме подобна дефиниция, то целият български народ през 90-те години на ХХ век би бил хронично и неизлечимо болен. До голяма степен професорът се оказа прав - зимата на Жан Виденов на практика причини тежко заболяване на целия народ на България. От чисто философска гледна точка е доста спорно как точно се определя нивото на благополучие - за един индивид даден проблем може изобщо да не представлява проблем, докато за друг може да води до изпадане в тежки депресивни състояния. Тези индивидуални възприятия са валидни дори и за множество соматични заболявания, а не само за психичните - един плеоморфен аденом с давност 40 години и диаметър 8 см. може да не води до никакви оплаквания от страна на пациента, но обективно погледнато човекът е болен - налице е патологичен процес. В социалната сфера вариациите са още по-големи и поради това критериите за здраве са до голяма степен индивидуални.

Здравето се изразява и в това че в отговор на всекидневните дразнители възникват адекватни реакции, които по характер, сила и продължителност са типични за повечето представители на дадената популация. Дразнителите биха могли да бъдат физически и психически. Благодарение на тези адекватни реакции здравият организъм компенсира отклоненията, запазва целостта и невредимостта си. Това води до функционален оптимум на съгласувана дейност, ефективност и икономичност. Освен това здравето представлява количеството на резервите в организма и максималната производителност на органите при запазване на качествените граници на техните функции

Поддържането на здравето се постига чрез различна комбинация от физическо, умствено и социално благосъстояние и благоденствие, които заедно понякога са наричани триъгълник на здравето. Терминът здрав освен това е широко приложим в контекст - използва се в смисъл на здравословна общност, здравословен град или здравословна околна среда.

Здравето на един организъм се свързва със състоянието на структурата, метаболизма и функциите на отделните органи и на целия организъм. Предполага се че при здрав организъм липсват отклонения от нормалните параметри на тези показатели. Ето защо, често понятието здраве се отъждествява с термина норма, докато понятието болест пък се използва в смисъл на патология. Същността на нормата се изразява във факта, че всички процеси в организма и различните форми на контакт с външната среда, са обусловени от тенденцията към съхранение и продължение на живота. Стойността на тези норми се определя от средностатистическите измерения на различни показатели - антропометрични, физиологични и биохимични. Нормата от своя страна има две значения:

Поради гореизложените значения е възприето схващането че нормата при живите организми е функционален оптимум. Този оптимум включва протичането на всички процеси в живата система при максимално възможно съгласуване, сигурност, икономичност и ефективност. Оптималното състояние е най-доброто от реално възможните сходни състояния, което най-пълно съответства на конкретните условия и на задачите за функциониране на системите при тези условия. Понятието норма представлява измерителната характеристика на взаимодействието между организма и средата. Определя динамичното самосъхранение при различни условия на съществуване и има за основа закрепени от генотипа и проявяващи се чрез фенотипа форми на реакция и организация на реагиращия субстрат.

Нормата не е неизменна и не е лишена от противоречия. Представлява диалектическо единство между устойчивост и променливост - колкото и да звучи като изказване от учебник по научен комунизъм, това твърдение е валидно с пълна сила за областта на физиологията и патофизиологията. Съществени параметри на жизнената дейност могат да варират в рамките на нормата и същевременно да получават оптимални значения по отношение на съответните условия на средата. Вариациите в много случаи представляват възможност за по-добро приспособяване към средата. Понякога обаче могат да излязат от границите на оптималното състояние, при което възниква ново качество – патологичен процес. Границите на променливостта и устойчивостта на живите организми, в които запазват своята качествена определеност, могат да бъдат доста условни. Тази условност в някои случаи може да заличи границата между здраве и болест. За условност може да се приеме квалифицирането на определени частни свойства, признаци или параметри, които могат да бъдат нормални при едни обстоятелства и ненормални при други.

Според СЗО нормата представлява физическо, духовно и социално благополучие. В случай че един от тези компоненти липсва, то човек е болен. Както вече стана въпрос, в много случаи това определено означава че българският народ е хронично и постоянно болен. Съществуват някои по-специфични ключови фактори, които определят дали хората са здрави или в състояние на болест. Такива са:

 1. Доход и социален статус

 2. Мрежа за социална подкрепа

 3. Образование и грамотност

 4. Условия на работа

 5. Социална среда

 6. Физическа среда

 7. Лични практики за здраве и способности за справяне

 8. Здравословно развитие в детството

 9. Биология и генетика

 10. Услуги в сферата на здравеопазването

 11. Култура

 12. Други три независими фактора, които имат значение за индивидуалното здраве, са:

 13. Начин на живот

 14. Заобикаляща среда

 15. Биомедицински – генетични и семейни фактори

Върху здравето също влияят храненето и хранителните навици и спортуването или ежедневната физическа активност. Здравето се влошава от редица увреждащи фактори:

 1. Нездравословен / небалансиран и заседнал начин на живот

 2. Тютюнопушене, употреба на алкохол, стимуланти и наркотици

 3. Стрес

 4. Болести

 5. Липса на лична хигиена и замърсяване

 6. Процесите на стареене

При днешното развитие на науката и технологиите медицината позволява да се излекуват повечето болести, но съществена е също и превенцията, както и ранното лечение на заболяванията. Алтернативната медицина, например акупунктура, също се справя с редица заболявания. Постигането и поддържането на здравето е продължаващ, непрекъснат процес, който се повлиява от еволюцията на знанието, грижата за здравето, личните усилия и лекарската помощ.

Науката за здравето е клон на науката, фокусиран върху здравето. Има два подхода в здравната наука: изучаването и изследването на тялото и свързаните със здравето въпроси, което да доведе до разбирането как функционират организмите на хората и животните. Практическо значение за живота на хората има приложението на това знание за подобряване на здравето и профилактиката на различни заболявания. Според различни класификации профилактиката е три вида:

 1. Първична - насочена е към предотвратяването на възникването на заболяванията

 2. Вторична - профилактика на прогресията на заболяванията, тяхното хронифициране и задълбочаване

 3. Третична - профилактика на възникването на усложнения

Общественото здраве се описва от Уинслоу като наука и изкуство на предотвратяване на заболяванията, удължаване продължителността на живота и подпомагане на здравето, чрез организирани усилия и информиран избор на обществото, организациите, нацията и отделния човек, на общностите и индивидите. Това е наука, която се занимава и изследва заплахите към общото здраве на обществото и общността, базирано на анализ на популационното здраве. В една отминала епоха общественото здраве се наричаше народно здраве и дори си имаше министерство - но в тази епоха всичко се определяше като народно.