Профилактика

Терминът профилактика има старогръцки произход - използва се коренът на думата προφύλαξις, която означава защитавам, предпазвам. Профилактиката е комплекс от мерки и мероприятия за предотвратяване на нежелани и неблагоприятни събития. В различните сфери на човешката дейност думата профилактика има донякъде различни значения, тъй като предметът на дейност в различните области е различен. В областта на медицината профилактиката като медико-биологичен термин означава комплекс от мерки и мероприятия за предотвратяване на възникването, развитието и разпространението на заболявания при човека и полезните за него животни и растения. Последното твърдение е преписано от енциклопедията Уикипедия и е на практика безсмислено - всички животни и растения без изключение са полезни за човека и за планетата Земя като цяло.

В инженерно - техническата област профилактиката има сходно значение. Като технически термин означава комплекс от мерки и мероприятия за поддръжка на уреди, апарати и съоръжения. Основната цел на техническата профилактика е да се осигури точна и безаварийна работа на поддържаните системи. Почти винаги при профилактиката се спестяват огромни финансови средства, тъй като отстраняването на една авария при машина е много по-скъпо, трудоемко и отнемащо време от профилактичните мерки. В този ред на мисли един германски инженер при обучението на нашия екип изказа следната крилата мисъл: "В България машините и апаратите се ремонтират едва след като се повредят. Намирам това най-малкото за странно". Германската инженерна мисъл и логика са просто несравними.

Социалната профилактика е комплекс от политически и социални мерки, и мероприятия за предотвратяване на нежелани обществени явления: експлоатация на детски труд и детска проституция, тежки престъпления, нарушения на обществения ред, пристрастяване към наркотици, самоубийства, асоциализация, стигматизация, дискриминация и други. В социологическите науки, а напоследък и в медицинските, профилактиката често се означава като превенция - думата произхожда от английския термин prevention.

В медицината се използва следната класификация на видовете профилактика:

  1. Първична - предпазва от появата на заболяване и е най-ефективна по отношение на качеството на живот на пациента. Често се казва че профилактиката е най-доброто лечение

  2. Вторична - превенция на прогресирането и утежняването на заболяването. Намира приложение при някои хронични заболявания; благодарение на фармацевтичната индустрия, която много често необосновано се демонизира, някои тежко протичащи и животозастрашващи заболявания, които в миналото бяха равносилни на смъртна присъда, днес протичат хронично подобно на захарния диабет и псориазиса. При тези заболявания (основно лимфоретикуларни тумори) акцентът в лечението е именно по отношение на вторичната профилактика

  3. Третична - предпазване от развитието на усложнения. Много често има чисто палиативен характер, особено при терминални онкоболни

При много медицински специалности профилактиката е основна дейност и отнема една огромна част от времето и силите на практикуващия - особено в областта на педиатрията и детската дентална медицина. Тъй като децата са подрастващи и техният организъм е необходимо да бъде в кондиция за много десетилетия напред, значението на профилактиката при тях е много голямо.